Privacy Statement

Bij Autobedrijf de Hagen hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In dit Privacy Statement geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Dit houdt in dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf de Hagen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Autobedrijf de Hagen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Deze gegevens worden verwerkt, als er een opdracht overeengekomen is.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf de Hagen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Autogegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf de Hagen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van een prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde worden door Autobedrijf de Hagen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Voor eventuele opdrachten of om informatie te verstrekken over een prijsopgaaf en/of service.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf de Hagen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Autogegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf de Hagen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te kunnen werken, dienen wij aan een wettelijk basis te voldoen. Er moet voldaan zijn aan de onderstaande punten:

 • Er is toestemming gegeven door de verwerking;
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is;
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig om de vitale belangen van betrokkene te beschermen;
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf de Hagen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Autobedrijf de Hagen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van Google Analytics – cookies;
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • Wij hebben het laatste octet van het IP – adres gemaskeerd;
 • Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet’;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google – diensten in combinatie met de Google Analytics – cookies.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Contactgegevens
Autobedrijf de Hagen Vestiging Leerdam:
Constructie 3A, 4143 HX Leerdam
leerdam@autobedrijfdehagen.nl
0345 – 611800

Autobedrijf de Hagen Vestiging Vianen:
Vijfherenlanden 62, 4131 ED Vianen
info@autobedrijfdehagen.nl
0347 - 373357

Autobedrijf de Hagen app

Online afspraak maken

 • U ontvangt herinneringen voor de APK van uw auto
 • U kunt gemakkelijk zelf een afspraak inplannen
 • U kunt Contact met ons opnemen via de chat, wij proberen u dan zo snel mogelijk van antwoord te voorzien
 • U kunt een schade afhandelen middels een digitaal schade formulier
Download de app